Добавить сайт в избранное Послать e-mail Главная Новости История Членство Обучение Материалы Тесты
Виртуальные занятия
Летний лагерь
Фраза дня
Фото-галерея
Видео материалы
Вопросы и ответы
Форум
Спонсоры
Ссылки
Контакт
Туризм и обучение
Расписание занятий
Членство 


СТАТУТ

"Федерації Руського Бойового Мистецтва України"

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. 1.1. "Федерація Руськогого Бойового Мистецтва України" ( в подальшому Федерація), яка створена на підставі рішення Конференції, заснована фізичними особами з метою сприяння розвитку Руського Бойового Мистецтва в Україні задоволення та захисту законних інтересів її членів - спортсменів та фахівців з цього виду Бойового Мистецтва , підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, а також затвердження міжнародного авторитету України в світовому суспільстві.
  2. 1.2. Федерація керується в своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, а також іншими положеннями, що прийняті керівними органами Федерації.
  3. 1.3. Федерація здійснює свою діяльність в тісній взаємодії з Національним Олімпійським Комітетом України, Державним Комітетом України з фізичної культури і спорту (далі Держкомспорт), іншими державними, громадськими спортивними організаціями України.
  4. 1.4. Федерація може вступати в міжнародні неурядові організації, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати угоди, брати участь у здійснені заходів, що не суперечать нормам міжнародного права та законодавству України.
  5. 1.5. Діяльність Федерації розповсюджується на теріторію України.
  6. 1.6. Федерація не несе відповідальності за зобов'язаннями Держави, як і Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'я заннями Федерації.
  7. 1.7. Федерація набуває статутсу юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. Федерація має самостійний баланс, рахунки в установах банка, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, свій прапор та символику, інші реквізити, зразки яких затверджуються правлінням. Символіка реєструється в установленому Законом порядку.
  8. 1.8. Засновники здійснюють право власності на майно Федерації згідно з Законодавством України та відповідно до цього Статуту.
  9. 1.9. Федерація для досягнення статутних цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, орендувати майно, придбавати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем у суді, Арбітражному та Третейському судах.
  10. 1.10. Офіційною є українська мова.
 2. 2. НАЙМЕНУВАННЯ.
  1. 2.1. Найменування Федерації:
   • Українською мовою "ФЕДЕРАЦІЯ Руського Боевого Мистецтва УКРАЇНИ";
   • Англійською мовою "Federation of Russian Martial Art of Ukraine".
  2. 2.2. Найменування Федерації та її символіка є її невід'ємною ознакою і не може в цілому чи частково бути використана іншими фізичними та (або) юридичними особами без дозволу Федерації.
 3. 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
  1. 3.1. Для досягнення своєї статутної мети Федерація ставить такі завдання:
   • сприяння підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку громадян, зміцненню їх здоров'я, формуванню здорового способу життя;
   • пропаганду і популярізацію Руського Бойового Мистецтва та фізичної культури серед населення;
   • сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забеспеченню успішних виступів спортсменів федерації на Олімпіадах, Чемпіонатах Світу, Європи та Інших міжнародних змаганнях.
  2. 3.2. Надання матеріальної, фінансової, правової, інформаційної та технічної допомоги, а також різного роду послуг спортсменам, спортивним організаціям, членам Федерації та іншим фізичним та юридичним особам: розробку та проведення організаційних культурних спортивних заходів, які сприяють досягненню мети Федерації;
   • розробку та проведення лекцій, оздоровчих та науково-практичних, громадсько- масових, культурно-розважальних заходів, змагань, конкурсів, конференцій, симпозіумів, семінарів, зустрічей для обміну інформацією та методиками;
   • видання спортивної та іншої літератури;
   • розвиток та зміцнення зв'язків з міжнародними та іншими федераціями, асоціаціями та об'єднаннями;
   • розвиток та зміцнення економічної, фінансової та матеріально-технічної бази Руського Бойового Мистецтва ;
   • сприяє покращенню матеріального положення та соціальної реабілітації осіб, які в силу своїх фізичних та розумових здібностей обмежені в реалізації своїх законних інтересів;
   • іншу не заборонену Законодавством України діяльність.
  3. 3.3. Федерація для виконання своїх завдань у встановленому порядку:
   • розробляє і реалізує власні програми розвитку Руського Бойового Мистецтва в Україні;
   • надає практичну, організаційну і методичну допомогу місцевим осередкам, що входять до її складу щодо занять Руським Бойовим Мистецтвом;
   • затверджує положення про проведення змагань, що проводяться під егідою Федерації, здійснює контроль за їх дотриманням;
   • організує та проводить заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації тренерів Руського Бойового Мистецтва ;
   • у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерівта інших фахівців Федерації;
   • представляє інтереси Федерації в міжнародних спортивних організаціях, об'єднаннях.
 4. 4. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
  1. 4.1. Членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним, колективним та почесним.
   Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни, які визнають її Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації.
  2. 4.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи державних, громадських, кооперативних та інших об'єднань, підприємств, закладів, організацій з різними формами власності, які визнають Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації. Колективні члени будують свою діяльність з Федерацією на договорних засадах, реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.
  3. 4.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, що зробили істотний внесок у розвиток Руського Бойового Мистецтва .
  4. 4.5. Рішення про прийняття у члени Федерації приймається Правлінням Федерації та правлінням місцевих осередків:
   • індивідуальні члени - за поданням заяви;
   • колективні члени - за рішенням;
   • почесни члени приймаються конференцією Федерації.
  5. 4.6. Члени Федерації можуть бути виключені з неї:
   • за власним бажанням (індивідуальні члени - за поданням заяви, колективні члени - за рішенням вищого органу управління (протокол);
   • за ініціативою та рішенням Правління Федерації чи Правління місцевого осередку: за порушення положень Статуту Федерації, а також за дії, що дискридетують Федерацію
   • рішення про виключення індивідуальних або колективних членів Федерації може бути скасовано Конференцією Федерації.
  6. 4.7. Члени Федерації мають право:
   • обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
   • брати участь у змаганнях і заходах, що проводить Федерація;
   • брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Федерації;
   • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Федерації;
   • вийти із Федерації за власним бажанням.
  7. 4.8. Члени Федерації зобов'язані:
   • активно сприяти розвитку Руського Бойового Мистецтва на місцях та популяризації цього виду мистецтва серед населення;
   • дотримуватися цього Статуту, всяко сприяти виконанню завдань і функцій Федерації;
   • своєчасно сплачувати членські внески.
  8. 4.9. За порушення Статуту, моральних чи матеріальних збитків, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:
   • зауваження;
   • попередження;
   • виключення з членів Федерації на підставах і в порядку, встановленому цим Статутом
 5. 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФЕДЕРАЦІЇ.
  1. 5.1. Для досягнення мети своєї діяльності Федерація має право:
   • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
   • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
   • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи;
   • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
   • одержувати від органів державної влади та управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
   • вносити пропозиції до органів влади та управління;
   • розповсюджувати інформацію та пропогандувати свої ідеї та цілі;
   • засновувати засоби масової інформації;
   • виступати позивачем та відповідачем в суді, Арбітражному та Третейському судах;
   • використовувати всі інші права громадської організації у відповідальності з Законодавством України.
Обращение А.А. Кадочникова к федерации, посвященное 10-летию основания ФРБИУ.Украинский портАл

www.frbiu.kiev.ua

Федерация русского боевого искусства Украины
тел. (044) 512 9110, (067) 503 3579,    info-frbiu@frbiu.kiev.ua
Дизайн © 2004 VEYE Web Studio
© 2004 Федерация русского боевого искусства Украины
KSF Custom software development offshore software development offshore outsourcing